parallax background
 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

 

Kirpi Koç’luk olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecektir. 

Kişisel verileriniz, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, yasal mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecek, kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; Kirpi Koçluk olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. .

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekte olup söz konusu verilerin yanlış olmasından ötürü Kirpi Koçluk’un hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığını; tarafımıza verdiğiniz izin kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel verilerin yanlışlığından ötürü Kirpi Koçluk’a yöneltilecek taleplere ilişkin olarak tüm sorumluluğun sizlere ait olacağını kabul ettiğinizi bildirmek isteriz.

 Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı olarak veya web sitemiz, e-posta kanalları aracılığıyla toplanabilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde KVKK m. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar mevcuttur. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda yer verilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ıslak imzalı talebinizi kirpi@kirpikocluk.com eposta adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

 

Kurum Bilgileri

Kirpi Koçluk Ticaret A.Ş.


 Tel : 0 532 174 11 05

E-posta adresi: kirpi@kirpikocluk.com

Web sitesi: www.kirpikocluk.com